Home » За ученике » Завршни испит

Завршни испит

Зашто су важни завршни испити?

Завршни испити ће бити стандардизовани и спроведени под једнаким условима и на исти начин за све ученике, иомогућиће упис у средње школе и на факултете без полагања пријемних (квалификационих) испита. Тестирањем ће сеиспитивати стечена знања која су важна за касније успешно прилагођавање захтевима послодаваца при запошљавању.

О завршним испитима

Завршне и матурске испите полагаће сви ученици који с успехом заврше осми разред основне а овим испитима проверавају се и оцењују знања и вештине које су стекли током школовања.

Завршни испит у основном васпитању и образовању је први завршни испит са којим се ученик сусреће током свог школовања. Он се полаже на крају осмог разреда и има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања. Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

Новине које доноси Завршни испит

• Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи.

• Завршни испит састојаће се у финалном облику (шк.2013/14.) из три теста: српски/матерњи језик, математика и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)

• Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Дакле, први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.

• Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака

• Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју

• Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.

• Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита

МОДЕЛ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ

Имајући у виду да се ради о првој генерацији ученика који су учили по новим програмима, да су стандарди за крај обавезног образовања усвојени 2009. године, да наставни програми нису усклађени са стандардима, да нису сви наставници имали прилику да наставу и оцењивање ускладе са стандардима, прва генерација ученика ће у јуну 2011. године полагати завршни испит који ће имати следеће карактеристике:

• Испит ће се састојати од  два предмета: српски односно матерњи језик и математика

• Завршни тестови имаће 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака и 25% задатака чији садржаји нису објављени у збирци, дакле потпуно непознати.

• За припремање ученика за полагање завршног испита по програму завршног испита користиће се збирке задатака .Збирке задатака садрже низове задатака којима се проверава оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања. Одређен број задатака из збирки биће коришћен на завршном испиту. Збирку задатака припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

• Програм завршног испита за 2011. год. биће објављен током првог полугодишта школске 2010/11. године.

 

Завршни испит у основном образовању у школској 2010/2011. години

Завршни испит у 2010/2011-ој неће се много разликовати од досадашњих квалификационих испита за упис у средњу школу.Овај испит ће се вредновати приликом уписа у средње школе тако да ће завршни испит, од укупно 100 поена, носити 40, а успех ђака током основног школовања носиће 60 поена.

 

Испит ће бити организован у јуну месецу, и састојати се од  два предмета: српски односно матерњи језик и математика.

 

Завршни испит спровешће се током два дана (један дан – један предмет). Испит за сваки предмет трајаће 120 минута.

Завршни тестови имаће 50% потпуно познатих задатака, претходно објављених у збирци задатака, 25% делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака и 25% задатака чији садржаји нису објављени у збирци, дакле непознати.

Припрема ученика за полагање завршног испита

 

За припремање ученика за полагање завршног испита по програму завршног испита користиће се збирке задатака. Збирке задатака садрже низове задатака којима се проверава оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања. Одређен број задатака из збирки биће коришћен на завршном испиту. Збирку задатака припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Школе су обавезне да припрему за Завршни испит укључе у наставни програм током 40-часовне радне недеље.

Збирке задатака из српског језика и математике биће доступне до краја првог полугодишта.

 
 

0 Коментари

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Оставите ваш коментар