Home » Ђачки парламент “Лола” » Извод из Закона

Извод из Закона

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Član 95.

Prava deteta i učenika ostvaruju se u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, ovim i posebnim zakonima, a ustanova je dužna da obezbedi njihovo ostvarivanje, a naročito pravo na:

 1. kvalitetan obrazovno-vaspitni rad;
 2. uvažavanje ličnosti;
 3. svestrani razvoj ličnosti;
 4. zaštitu od diskriminacije i nasilja;
 5. blagovremenu i potpunu informaciju o pitanjima od značaja za njegovo školovanje;
 6. informacije o njegovim pravima i obavezama;
 7. podnošenje prigovora i žalbe na ocenu i na ostvarivanje drugih prava po osnovu obrazovanja;
 8. slobodu udruživanja u različite grupe, klubove i organizovanje učeničkog parlamenta;
 9. učestvovanje u radu organa škole, u skladu sa ovim i posebnim zakonom;
 10. pokretanje inicijative za preispitivanje odgovornosti učesnika u obrazovno-vaspitnom procesu ukoliko prava iz tač. 1) do 9) ovog člana nisu ostvarena.

Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj može da podnese prijavu direktoru škole u slučaju neprimerenog ponašanja zaposlenih prema učeniku, u roku od 15 dana od nastupanja slučaja.

Direktor je dužan da prijavu razmotri i, uz konsultaciju sa učenikom, njegovim roditeljem, odnosno starateljem odluči o njoj, u roku od 15 dana od dana prijema prijave.

Zaposleni u ustanovi dužan je da prijavi direktoru, odnosno organu upravljanja kršenje prava deteta, odnosno učenika.

Član 98.

U poslednja dva razreda osnovne škole i u srednjoj školi može da se organizuje učenički parlament (u daljem tekstu: parlament) radi:

 1. davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem programu rada, školskom razvojnom planu, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje;
 2. razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika;
 3. obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi, a u umetničkoj – po tri iz svakog razreda, odnosno godine.

Parlament se bira svake školske godine i ima predsednika.

Program rada parlamenta sastavni je deo godišnjeg programa rada škole.

Učenički parlamenti škola mogu da se udruže u zajednicu učeničkih parlamenata.

Član 56.

Organ upravljanja ustanove:

 1. donosi statut, pravila ponašanja u ustanovi i druge opšte akte;
 2. donosi predškolski, školski, odnosno vaspitni program (u daljem tekstu: program obrazovanja i vaspitanja), razvojni plan, godišnji program rada i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju;
 3. utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike;
 4. donosi finansijski plan ustanove;
 5. usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi;
 6. raspisuje konkurs i bira direktora;
 7. razmatra ishode obrazovanja i vaspitanja i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vas-pitnog rada;
 8. odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora;
 9. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Organ upravljanja donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Sednicama školskog odbora prisustvuju i učestvuju u njihovom radu predstavnik učeničkog parlamenta i predstavnik sindikata u školi, bez prava odlučivanja.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti organ upravljanja odgovara organu koji ga imenuje i osnivaču.

 
 

0 Коментари

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Оставите ваш коментар